پوشش بذر

معمولاً پوشش بذر خشک و سفت می‌شود

access_time 1400/6/6
remove_red_eye بازدید 1067
بیشتر بخوانید
نگهداری از نهال بلوبری

بلوبری گیاهای درختچه ای و کندرشد می باشند

access_time 1400/3/10
remove_red_eye بازدید 1642
بیشتر بخوانید
نگهداری از نهال فیسالیس

access_time 1400/3/10
remove_red_eye بازدید 1729
بیشتر بخوانید
نگهداری از نهال پاوپاو

access_time 1400/3/10
remove_red_eye بازدید 1646
بیشتر بخوانید

بلاگ

پوشش بذر

معمولاً پوشش بذر خشک و سفت می‌شود

access_time 1400/6/6
remove_red_eye 1067 بازديد
بیشتر...
نگهداری از نهال بلوبری

بلوبری گیاهای درختچه ای و کندرشد می باشند

access_time 1400/3/10
remove_red_eye 1642 بازديد
بیشتر...
نگهداری از نهال فیسالیس

access_time 1400/3/10
remove_red_eye 1729 بازديد
بیشتر...
نگهداری از نهال پاوپاو

access_time 1400/3/10
remove_red_eye 1646 بازديد
بیشتر...